Avvikelserapport

Syftet med avvikelsehantering är: 

– att identifiera, rapportera och dokumentera risker samt avvikande händelser – tänk tillbud (oj!) och olycksfall (aj!)

– att fastställa och åtgärda risker samt inträffade händelser

– att följa upp de vidtagna åtgärdernas effekt. 

Inkomna rapporter, klagomål och synpunkter ska sammanställas och analyseras. På så sätt tydliggörs trender och mönster som indikerar brister i verksamhetens kvalitet.

Avvikelserapportering är viktigt för att förebygga skador och risker, lära av misstag samt utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Syftet är inte att peka ut enskildas fel eller brister. 

Sekretess och GDPR: https://www.asa.fhsk.se/Privacy


Formogram