Programförslag - Publika programmet / Activity proposal - Public program

Riktlinjer för medverkan:

Publika programmet pågår 15-18 april 2021. Vi planerar för en hybridfestival med i huvudsak digitala programpunkter.

Vetenskapsfestivalen är ett ickekommersiellt evenemang och har ingen försäljning på sina arenor.

Alla festivalens aktiviteter är gratis för våra besökare och ingen biljettbokning eller försäljning är tillåten.

Aktiviteter ska vara kopplade till vetenskap, de får ej diskriminera någon, oavsett kroppslig identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, kroppsfunktion, eller ålder.

Vetenskapsfestivalen tillhandahåller lokaler, projektledning och marknadsföring genom bland annat en tryckt programtidning, via egna digitala kanaler och annonsering. På alla våra större arenor finns värdar på plats som hjälper till under festivalen.

Vetenskapsfestivalen är ett miljödiplomerat evenemang och det genomsyrar hela vår organisation. Det innebär bland annat att våra medverkande inte får dela ut trycksaker på våra arenor.

Din aktivitet på festivalen ska utföras antingen på svenska eller engelska.


Guidelines for participation:

The public program takes Place 15-18 April 2021. We are planning for a hybrid festival with mainly digital program activities.

The science festival is a non-commercial event and participants are not allowed to sell goods at our venues.

All activities are free of charge for our visitors and there is no ticketsales/bookings.

The activities are to be connected to science, and not discriminate against anyone, regardless of physical expression, appearance or identity, sexual orientation, ethnicity, religion or other belief, bodyfunction, or age.

The festival provides facilities, project management, and marketing through the festival’s digital channels, a printed festival guide and advertisement. During the festival, people from our host organization are available at all our major venues.

The festival holds an Environmental certificate for events which permeates our entire organization. This means, among other things, that our contributors must not distribute printed media at our venues.

Your activity at the festival should be in Swedish or English.

Formogram