Här kan du beställa arkivmaterial ur arkivsamlingarna på Linnéuniversitetets bibliotek. Observera att beställning måste göras minst två arbetsdagar innan du vill ta del av materialet. Låntagare är skyldiga att följa Regler för beställning av framtagning och hantering av arkivmaterial.

Medgivande

GDPR är ett EU-direktiv som syftar till att skydda privatpersoner mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Linnéuniversitetet är personuppgiftsansvarig, dvs ansvarig för hantering av de personuppgifter som avses i detta medgivande.
Du har rätt att begära att få återkalla ditt medgivande, begära rättning av felaktiga uppgifter och begära ett registerutdrag över vilka personuppgifter som finns registrerade. För att göra det vänder du dig till personuppgiftsombudet på Linnéuniversitetet. dataskyddsombud@lnu.se Att återkalla sitt medgivande innebär inte alltid att Linnéuniversitetet kan uppfylla denna önskan då undantag kan gälla när andra lagar och förordningar är tillämpliga. Mer information om vad som gäller finns här. Jag medger att uppgifter i detta formulär fritt får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med syftet som angivits i informationstexten ovan.

Formogram